O spoločnosti

Ochrana osobných údajov

Informácie o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov
(Vyhlásenie o ochrane osobných údajov)

Táto Webová stránka (www.traust.sk) je prevádzkovaná spoločnosťou TRAUST s.r.o., so sídlom Abranovce 126, 082 52 Abranovce, IČO: 47 847 468, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30730/P, ktorá je nižšie označovaná ako "naše", "nás", "nám", "my" alebo "Spoločnosť".

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, akým spôsobom chránime dáta návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých návštevníkov našej Webovej stránky a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov („Nariadenie“).

Spoločnosť preto prijala primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov a takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov by mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, budeme Vás o tom informovať bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín od zistenia takéhoto porušenia.Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe, ako je definované platnými právnymi predpismi, ako je napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako návštevník tejto Webovej stránky vo všeobecnosti nemusíte pri jej používaní poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určený účel, a to cez internetový kontaktný formulár (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne zaslanie životopisu záujemcu o prácu).

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).


Všeobecný kontaktný formulár

Ak máte záujem nás kontaktovať, môžete na to použiť náš kontaktný on-line formulár. Na použitie kontaktného formulára, je nutné poskytnúť nasledujúce informácie:

 • meno (názov firmy)
 • emailová adresa
 • obsah správy.
Ďalšie informácie ako je krstné meno, telefónne číslo a pod. môžu byť poskytnuté, ale nie sú nevyhnutné.

Spracovávame Vaše osobné údaje za účelom, aby sme odpovedali na Vašu otázku a v prípade potreby na zaslanie Vami požadovaných informácií. Vaše údaje budú vymazané po 6 mesiacoch po ukončení spracovania, pokiaľ sa nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie z dôvodov zákonných dôb uchovávania údajov.

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutie požadovaných informácii a tým slúži na účely oprávneného záujmu našej Spoločnosti. Údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Pri neposkytnutí údajov však nie je možné kontaktovať Spoločnosť prostredníctvom kontaktného formulára.

Po vybavení Vašej žiadosti budú Vaše osobné údaje spracované kontaktným formulárom vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

Kontaktný formulár záujemcu o prácu

Medzi naše služby pre návštevníkov, ktorí majú záujem o prácu/brigádu patrí aj možnosť prostredníctvom on-line kontaktného formulára vyplneného na našej Webovej stránke reagovať na nami zverejnenú pracovnú ponuku (krátkodobej alebo dlhodobej brigády).

Za týmto účelom môžete použiť náš kontaktný on-line formulár určený pre uchádzačov pri každej konkrétnej ponuke. Na použitie kontaktného formulára, je nutné poskytnúť nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko
 • telefónne číslo.
Ďalšie informácie ako je emailová adresa, obsah správy a pod. môžu byť poskytnuté, ale nie sú nevyhnutné.

Pri záujme o pracovnú ponuku je zároveň potrebné zaslať nám Váš životopis, ktorý obsahuje údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za osobné údaje. Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas Spoločnosti na spracovanie svojich osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako záujemcovi o brigádu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť (manažment uchádzačov, posúdenie žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu). Uvedenie údajov v životopise záujemcu je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu. Údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Pri neposkytnutí údajov však nie je možné kontaktovať Spoločnosť prostredníctvom kontaktného formulára. Spoločnosť v žiadnom prípade nepožaduje od záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Spoločnosť archivuje odpovede odoslané záujemcami o prácu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 1 rok Po období 1 rok budú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám ako sú napr. spoločnosti vykonávajúce priamu reklamu alebo marketingové služby a pod.Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

 • môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje;
 • môžete kedykoľvek požiadať Spoločnosť o opravu, príp. doplnenie neúplných alebo nesprávnych osobných údajov;
 • môžete požadovať od Spoločnosti vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli spracúvané, ak ide o neoprávnené spracúvanie, ak spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali, avšak môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov brániť, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.;
 • máte právo požadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď 
  • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá Spoločnosti umožní správnosť údajov preveriť,
  • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  • už údaje na plánovaný účel Spoločnosť nepotrebuje, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov;
 • môžete od Spoločnosti požadovať, aby Vám Vaše poskytnuté údaje dala k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

Pokiaľ ste názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili Nariadenie alebo Zákon a tým porušili Vaše práva, môžete nás kontaktovať na adrese zodpovednej osoby m.pavlik@traust.sk, prípadne môžete podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o týchto zmenách bezodkladne informuje formou zverejnenia zmien na Webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť.Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov, na ktorú sa môžete obrátiť s podnetmi a otázkami ohľadne spracúvania osobných údajov Spoločnosti, a to na adrese: m.pavlik@traust.sk
Informácie ako používame COOKIES

Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame TU >.

Kontaktujte nás

Pobočka Trnava
9. mája 2
917 02 Trnava
Tel. : +421 917 / 920 781
Tel. : +421 907 / 842 092
Email : praca@traust.sk